Presentació

Els indicadors

27/05/2015

Principals indicadors de l'Empresa d'Inserció CODEC (per a l'any 2020):

Plantilla:

117 professionals71,7% en situació d'exclusió social 
57 noves contractacions de persones en situació d'exclusió33 incorporacions a l'empresa ordinària

 

Principals tipus d'exclusió:

 

 

Formació:

2.290 hores de formació realitzades72 participants

 

 

Indicadors econòmics

Balanç de situació (a 31/12/2020)
       
Actiu corrent     Passiu corrent
5.405.575,99 €   1.719.454,64 €
     
     
     
      
    Passiu no corrent
    946.800,00 €
     
      
     
    Patrimoni net
    3.064.983,20 €
     
     

Actiu no corrent

325.661,85 €

     
  

TOTAL ACTIU

5.731.237,84 €

 

TOTAL PASSIU

5.731.237,84 €

  
       
  Compte d'explotació (a 31/12/2020)
  Ingressos per activitats4.693.598,65 €
  Aprovisionaments-1.900.905,48 €
  Despeses de personal-2.393.550,40 €
  Altres despeses d'explotació-309.296,33 €
  Amortitzacions de l'immobilitzat-34.290,29 €
  Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat0,00 €
  Resultat d'explotació55.556,15 €
  Resultat financer-6.585,45 €
  Resultat abans d'impostos48.970,70 €
  Impost sobre beneficis-11.181,47 €
  Resultat de l'exercici37.789,23 €

 

* Tots els nostres comptes anuals són auditats de manera independent.  

Caixes Home

Vols incorporar persones en plantilla?

Caixes Home

17/02/2015 0:00:00

Vols incorporar persones en plantilla?
Vols incorporar persones en plantilla?

Necessites externalitzar processos?

Caixes Home

17/02/2015 0:00:00

Som el proveïdor ideal per aconseguir els objectius econòmics, socials i mediambientals de les empreses.

Necessites externalitzar processos?
Necessites externalitzar processos?

Vols treballar amb nosaltres?

Caixes Home

03/11/2020 0:00:00

Vols treballar amb nosaltres?

Vols treballar amb nosaltres?
Vols treballar amb nosaltres?

Destaquem

Club Empreses

Destaquem

26/01/2015

Enllaç perquè les empreses puguin enregistrar-se i esdevenir Empresa CODEC

Club Empreses

Club Treballadors i Treballadores

Destaquem

26/01/2015

Espai adreçat a antics i actuals treballadors i treballadores de CODEC amb informació sobre formació, calendaris dels itineraris, servei USAP, cerca de feina i ofertes de treball.

Club Treballadors i Treballadores

Treballem en xarxa

Destaquem

07/09/2015

Treballem en xarxa

Testimonis

Destaquem

03/05/2016

Testimonis

Testimonis

Integració social

Destaquem

27/05/2015

Integració social

Integració laboral

Destaquem

07/09/2015

Integració laboral