Presentació

Els indicadors

27/05/2015

Principals indicadors de l'Empresa d'Inserció CODEC (per a l'any 2021):

Plantilla:

129 professionals63,5% en situació d'exclusió social 
84 noves contractacions de persones en situació d'exclusió24 incorporacions a l'empresa ordinària

 

Principals tipus d'exclusió:

 

 

Formació:

1.731 hores de formació realitzades57 participants

 

 

Indicadors econòmics

Balanç de situació (a 31/12/2021)
       
Actiu no corrent     Patrimoni net
142.026,29 €   524.728,94 €
      
     
     
      
     
     
     
      
     

Actiu corrent

 

   

Passiu corrent

1.337.603,27 €   954.900,62 €
     
     

 

    
  

TOTAL ACTIU

1.479.629,56 €

 

TOTAL PASSIU

1.479.629,56 €

  
       

 

  Compte d'explotació (a 31/12/2021)
  Ingressos per activitats4.070.868,10 €

Vendes i prestació de serveis

3.240.624,76 €

Subvencions i donacions

830.243,34 €
  Aprovisionaments-1.165.375,86 €
  Despeses de personal-2.533.631,15 €
  Altres despeses d'explotació-283.663,62 €
  Amortitzacions de l'immobilitzat-35.114,00 €
  Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat0,00 €
  Resultat d'explotació53.083,47 €
  Resultat financer-7.392,55 €
  Resultat abans d'impostos45.690,92 €
  Impost sobre beneficis-10.443,15 €
  Resultat de l'exercici

35.247,77 €

 

* Tots els nostres comptes anuals són auditats de manera independent.  

Caixes Home

Vols incorporar persones en plantilla?

Caixes Home

17/02/2015 0:00:00

Vols incorporar persones en plantilla?
Vols incorporar persones en plantilla?

Necessites externalitzar processos?

Caixes Home

17/02/2015 0:00:00

Som el proveïdor ideal per aconseguir els objectius econòmics, socials i mediambientals de les empreses.

Necessites externalitzar processos?
Necessites externalitzar processos?

Vols treballar amb nosaltres?

Caixes Home

03/11/2020 0:00:00

Vols treballar amb nosaltres?

Vols treballar amb nosaltres?
Vols treballar amb nosaltres?

Destaquem

Club Empreses

Destaquem

26/01/2015

Enllaç perquè les empreses puguin enregistrar-se i esdevenir Empresa CODEC

Club Empreses

Club Treballadors i Treballadores

Destaquem

26/01/2015

Espai adreçat a antics i actuals treballadors i treballadores de CODEC amb informació sobre formació, calendaris dels itineraris, servei USAP, cerca de feina i ofertes de treball.

Club Treballadors i Treballadores

Treballem en xarxa

Destaquem

07/09/2015

Treballem en xarxa

Testimonis

Destaquem

03/05/2016

Testimonis

Testimonis

Integració social

Destaquem

27/05/2015

Integració social

Integració laboral

Destaquem

07/09/2015

Integració laboral